zakładka

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Musli klex Sp. z o.o. pod adresem ul. Hauke Bosaka 10, 25-217 Kielce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000162478, numer NIP 657-02-37-328, zwana dalej: „Administratorem Danych”. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Danych w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby, a dodatkowo pisząc na adres e-mail: klex@post.pl lub dzwoniąc pod numer: 41 360 05 19.
 2. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi realizacja umów, zawartych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych (dalej jako Umowy), dla zawarcia i wykonania których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również podstawę tę stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci zawierania i wykonywania przez Administratora Danych umów ze swoimi kontrahentami, prowadzenia korespondencji handlowej, prowadzenie bezpośrednich działań marketingowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • zawarcie i wykonywanie Umów, zawartych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych,
  • prowadzenie z Panią/Panem korespondencji handlowej,
  • prawidłowa realizacja przez Administratora Danych umów z jego kontrahentem, będącym jednocześnie Pani/Pana pracodawcą,
  • dochodzenie roszczeń na gruncie przepisów prawa, o ile takie się pojawią,
  • dla celów podatkowych (w razie takiej konieczności).
 4. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych, z których mogą Pani/Pana dotyczyć niektóre bądź wszystkie: dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejsce prowadzenia działalności/miejsce zatrudnienia), dane wymagane do wystawienia faktury, dane bankowe (numer rachunku bankowego, nazwa banku), dane dotyczące historii współpracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres istnienia stosunków handlowych pomiędzy Pani/Pana pracodawcą będącym jednocześnie kontrahentem Administratora Danych bądź Panią/Panem a Administratorem Danych, a po ich zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego oraz obowiązków wobec organów skarbowych i zusowskich.
 6. Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania, w tym firmom transportowym, dostarczającym przesyłki kurierskie, firmom informatycznym, jak również innym firmom współpracującym z Administratorem Danych, Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, bankom.
 7. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych, w szczególności do realizacji zawartych przez Administratora Danych z Panią/Panem Umów lub Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych otrzymał od swojego kontrahenta, będącego jednocześnie Pani/Pana pracodawcą, dla celów związanych z realizacją zawartych umów oraz istniejących stosunków handlowych pomiędzy kontrahentem będącym jednocześnie Pani/Pana pracodawcą, a Administratorem Danych.
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (tj. Administrator Danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, polegający na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny przy podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych).